Utbildning

Tack vare vår pedagogiska expertis och lyhördhet för hur arbetslivet utvecklas – såväl i Finland som internationellt – kan Arcada ligga steget före och erbjuda kunskaper som banar väg för framtiden.

Genom att erbjuda utbildning av högsta kvalitet som sker nära både arbetslivet och Arcadas forskningsverksamhet vill vi på högskolan ge våra studenter bästa tänkbara förutsättningar att fortsätta utvecklas på en arbetsmarknad i ständig förändring.

Vi erbjuder inte bara ett brett studieutbud inom många olika ämnesområden, utan också intressanta studiealternativ för såväl yngre som äldre studenter. Utöver examensstudier på bachelor- och masternivå erbjuds t.ex. fortbildnings-, specialiserings och öppna yh-studier.

Under 2017 fortsatte Arcadas examensutbildningar att locka många sökande. I den gemensamma ansökan hade Arcada sammanlagt över 3 600 sökande, varav cirka 1 500 angett högskolan som förstahandsalternativ. Flest sökande bland de svenska bachelorutbildningarna hade utbildningarna till fysioterapeut och tradenom.

Antalet förstahandssökande till Arcadas engelskspråkiga bachelorutbildningar ökade till strax över 600, av sammanlagt över 1 800. Drygt hälften av de sökande kom från länder utanför Europeiska unionen/EES-området.

2 572 examensstudenter

353 utländska examensstudenter

3 597 sökande i gemensamma ansökan

457 utexaminerade
  • - 422 bachelorexamen
  • - 35 masterexamen
  • - 69 utländska avlagda examina

Antal utexaminerade

Utexaminerade/bransch (styrområde) 2017 2016
Teknik 47 45
Service (idrott och turism) 36 43
Mediekultur och kulturproducentskap 53 38
Informations- och kommunikationsteknik 1 14
Hälsa och välfärd 209 182
Företagsekonomi 111 93
Totalt 457 415
Andel som avlagt 55 studiepoäng 1 331

5 546 Internationella studiepoäng

67 studenter avlade sina utbytesstudier på Arcada

79 studenter åkte på utbyte

100 min 100 år

Under våren arbetade högskolans mediekulturstudenter med det omfattande multimediaprojektet 100 min 100 år. Projektet var en del av det officiella Finland 100-programmet som uppmärksammade det hundraåriga Finlands jubileumsår. Studenterna producerade en samling kortfilmer kring programmets tema ”Tillsammans”, som visualiserade hur de ser på vårt land.

Manager inom musikbranschen – ny specialisering på Arcada

Specialiseringsstudierna till manager inom musikbranschen fick under hösten en flygande start. Studierna, som brett behandlar entreprenörskap, byggande av brand, framtiden inom musikbranschen men även artistens välmående och utveckling, togs väl emot inom branschen. Innehållet har utformats och förverkligades i nära samarbete med Music Finland och Music Managers Forum Finland.

Projektet Teknetikum ökar miljömedvetenheten bland ingenjörer

Hållbar utveckling, cleantech och resursmedvetenhet är fokusområden i Arcadas nya projekt Teknetium. Det treåriga Arcadaprojektet, som hade kick-off i mars 2017, har som mål att utveckla utbildningarna inom energi- och materialteknologi och ytterligare förstärka ett miljömedvetet tänkande bland svenskspråkiga ingenjörer. Projektet finansieras av Svenska Folkskolans Vänner rf.

Arcada Fortbildning

Arcada Fortbildnings specialiseringsutbildningar erbjuder utbildningar för vuxenstuderande som ger eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden. Under 2017 avlades 1930 studiepoäng inom specialiseringsutbildningarna, vilket innebär att Arcada är landets största producent av specialiseringsutbildningar.

Arcada Fortbildning hade även i övrigt ett produktivt år. Bl.a. lanserades en ny utbildning i Nefrologi i samarbete med HNS, samt en utbildning inom jourverksamhet inom vården – en utbildning som endast Arcada erbjuder i Finland.

Öppna yrkeshögskolan

Året 2017 var framgångsrikt för Arcadas Öppna YH-verksamhet. Hela 7 303 studiepoäng avlades inom Öppna yrkeshögskolan. Nämnvärt är också att Öppna YH-leden, där studenter efter att ha avlagt 60 studiepoäng inom en utbildning övergår till examensstudier, fortsätter att vara framgångsrik. Hela 63 procent av de studenter som inledde Öppna YH-ledsstudier i augusti 2016 övergick till examensstudier i augusti 2017.

1 930 Avlagda studiepoäng inom Arcadas specialiseringsutbildningar

7 303 Avlagda studiepoäng inom Öppna YH

Medianomutbildningen firade 20 år

I mitten av november samlades studenter, medarbetare och alumner på Arcada för att fira 20 år av medianomutbildning på högskolan. I dag är Arcada den enda utbildaren på högskolenivå inom audiovisuellt berättande på svenska i Finland och en av de största producenterna av finlandssvensk film och medieprodukter. Studenter kan i dag välja mellan sex olika inriktningar inom mediekultur; foto och klipp, ljudarbete, manus och regi, medieanalys, producentskap och online media.

Värdefullt simuleringssamarbete mellan vårdutbildningar

I november gick startskottet för en ny form av simuleringssamarbete mellan Arcada och yrkesinstituten Prakticum och Axxell. Den första simuleringen, som skedde inom ramarna för projektet NURED, fokuserade på hemvård och gav studenter vid olika vårdutbildningar värdefulla samarbetserfarenheter inför arbetslivet.

Ny masterutbildning inom Big Data Analytics

Under 2017 presenterades en ny masterutbildning för ingenjörer på Arcada inom Big Data – ett område där efterfrågan på nyutbildade experter fortsätter att öka explosionsartat. Med sina gedigna spetskompetenser kommer högskolan från och med hösten 2018 att utbilda programmeringskunniga som kan hitta mönster i, hantera och tillvarata de enorma mängderna data som genereras av datorer och användare i dagens digitala värld.

VR och AR i fokus på högskolan

Virtuell verklighet och förstärkt verklighet är helt nya hjälpmedel när det kommer till att ge studenterna unika kompetenser och förståelse inför arbetslivet. På Arcada utnyttjas virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) allt mer inom både undervisning och forskning. T.ex. har Arcada i samarbete med ett företag tagit fram en applikation som simulerar olika ögonsjukdomar, som hjälper studenterna inom hälsa och välfärd att bättre förstå sina klienters behov.

Samarbete med Edunation om internationell studentrekrytering

Arcada och det finländska utbildningsexportföretaget Edunation ingick i december ett avtal om samarbete gällande internationell studentrekrytering, bl.a. med mål att stärka högskolans närvaro och marknadsföring i Asien. För att garantera en jämlik antagningsprocess har Arcada tagit ibruk SAT-tester för bachelorstudier och bl.a. GRE-tester för masterstudier på Arcada.