Medarbetare

Känslan av att utvecklas, arbetsglädje, att få utlopp för sin kreativitet och kunna göra sina röster hörda – det är nyckeln för att en organisations ska nå sina högt uppsatta mål.

Högskolans målsättning är att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats där medarbetare trivs och samarbetar och där allas kompetenser tillvaratas. Arcada vill bibehålla ett stabilt arbetsklimat där vi värnar om medarbetarnas välmående och professionalitet.

2017 var ett år då motivation och engagemang låg i fokus. T.ex. fortsatte det arbetshälsoprojekt som inleddes år 2015 tillsammans med Arcadas pensionsförsäkringsbolag och företagshälsovård under 2017. Årets tema var medarbetarna i fokus. Inom ramen för projektet gjordes under året tre pulstagningar med frågor kring trivsel och arbetshälsa.

 

Den 31 december 2017 hade Högskolan 170 medarbetare. Könsbalansen har varit synnerligen jämn. Räknat i årsverken har 47,9% varit män och 52,1% kvinnor. Undervisande och forskande personal utgjorde 60,8% av de anställda. Andelen medarbetare som disputerat utgjorde 16%.

Medarbetare (i medeltal)
170

Personalmobilitet
198

47,9 % män och 52,1 % kvinnor

Undervisande och forskande personal
60,8 %

Nätpedagogik i fokus

Kompetensutveckling inom nätpedagogik hade fortsättningsvis hög prioritet under 2017. T.ex. deltog två grupper från högskolan, en på våren och en på hösten, i den av Karolinska Institutet, Linnaeus universitetet och Lunds universitet skapade nätbaserade kurs i hur man kan utnyttja digitala verktyg inom problembaserat lärande. Sammanlagt deltog 14 medarbetare i kurserna under år 2017. Kursen, som innehåller fem moduler och har deltagare från flera olika kontinenter, var mycket givande och en ny grupp från högskolan ges möjlighet att delta i kursen under år 2018.

Arcada tog ställning för #dammenbrister

I november 2017 tog Arcada tydligt ställning för uppropet #dammenbrister. Högskolan har nolltolerans när det kommer till alla former av ofredande och trakasserier. Vår målsättning är att samtliga medarbetare och studenter ska uppleva att Högskolan är en trygg arbets- och studiemiljö, vilket poängteras bl.a. i Arcada plan för jämställdhet och likabehandling. Arcada har fastställda principer för förebyggande av konflikter: hantering av trakasserier, diskriminering och mobbning på arbetsplatsen. Principerna har behandlats med högskolans chefer, i samarbetsdelegation och i arbetarskyddskommission som en följd av uppropet.

Fysiska aktiviteter för välbefinnande och arbetsförmåga

Högskolan ser fysiska aktiviteter som en viktig faktor för att främja hälsan och på så sätt minska sjukskrivningar. I Högskolans egna och närbelägna utrymmen har det ordnats regelbundna ledda fysiska aktiviteter och samtliga medarbetare har även gratis haft möjlighet till styrke- och konditionsträning. I tillägg till detta har medarbetarna haft tillgång till en aktivitetsapp som varit mycket uppskattad.