Forskning

Målet för all Arcadas forskning är att
identifiera de problem vår omvärld står
inför och att på bästa sätt bidra till en
hållbar samhällsutveckling.

1 869 k€i extern FoU-finansiering

130 publikationer

18 272 studiepoäng inom forskning och utveckling

Arcada samproducerar kunskap med partnerinstitutioner, inom forskningsnätverk och med företag och organisationer. Vi låter oss aldrig begränsas av traditionella branschgränser och arbetet sker på såväl regional, nationell, nordisk som internationell nivå. Att vi arbetar nära det omgivande samhället innebär att vår forskning kommer omvärlden och samhället till nytta.

Ett intyg på Arcadas forsknings genomslag under 2017 var Kommunikationsministeriets årliga analys av hur digitaliseringen i landet framskrider. Fjolårets upplaga av den s.k. digibarometern fokuserade på artificiell intelligens och presenterar en ranking av AI-verksamheten inom högskolor, universitet, forskningsinstitut och företag. I den fanns Arcada, som enda yrkeshögskola, i topp-10 på en delad femte plats, före flera stora universitet och företag.

Under året låg fokus för Arcadas forskning bl.a. på en rad spetsprojekt finansierade av Undervisnings- och kulturministeriet. Inom projektet HELLA – Higher Education Learning Lab – utvecklas och piloteras en flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik för universitet och yrkeshögskolor. Projektet Toteemi, koordinerat av Haaga-Helia, undersöker och utvecklar praktiskt tillämpbara modeller för att kombinera arbetsliv och högskolestudier. EAMK, koordinerat av JAMK och Arene, är ett annat UKM-finansierat projekt med fokus på att utveckla gemensam nätundervisning för landets yrkeshögskolor, i syfte att skapa förutsättningar för förkortad studietid och ge studenter ökade möjligheter att avlägga kurser vid andra högskolor.

Under året såg också ett nytt svenskspråkigt vägledningscenter dagens ljus. Samarbetet mellan initiativtagaren Arcada, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet är även det finansierat av Utbildnings- och kulturministeriet. Syftet med projektet är att förmedla information om allt utbildningsutbud som erbjuds på svenska i Helsingfors av Helsingforsalliansens högskolor.

Den första boken om delningsekonomi på finska

Docent Mats Nylund, forskare och examensansvarig överlärare för Media Management på Arcada, var en av författarna bakom boken Jakamistalous som publicerades i november 2017 – den första grundläggande boken på finska om delningsekonomi. I kärnan av delningsekonomin finns tanken om konsumenterna som aktiva medborgare, som skapar och delar tjänster och nyttoföremål med varandra och deltar i den ekonomiska produktionen i andra roller än endast som konsumenter.

Robotkatt i fokus inom utvecklingsprojekt

Under 2017 fick personer med demens på Munknäshemmet i Helsingfors bekanta sig med ett lite annorlunda husdjur. Som en del av ett utvecklingsprojekt inom Institutionen för hälsa och välfärd på Arcada flyttade tio Justocat-robotkatter in. Tidigare forskning kring katten, som utvecklats vid Mälardalens högskola i Sverige, visar att katterna kan inge lugn och bidra till ökad interaktion och kommunikation bland dementa. Såväl studenter inom socionom- och ergoterapiutbildningarna deltog i projektet.

Digital shoppers undersöker teknologins inverkan på köpbeteenden

Internet of Things och mobilteknologi är två intressanta trender inom detaljhandeln. Huvudmålet för projektet Digital shoppers, ett samarbetsprojekt mellan Arcada och Westerdals Osla ACT, är att bättre förstå teknologins inverkan på konsumenters köpbeslut, särskilt inom dagligvaruhandeln. Gränsen mellan virtuella och fysiska butiker håller på att suddas ut samtidigt som digitala lösningar förändrar konsumenternas sätt att sköta sina inköp, vilket medför både nya möjligheter och utmaningar.

EDU-SME uppmärksammat av europeisk arbetsgivarorganisation

Den europeiska arbetsgivarorganisationen UEAPME valde i november att lyfta fram Arcadaprojektet EDU-SME som ett best practise-exempel vid sitt internationella seminarium i Bryssel. EDU-SMEs, som innefattar högskolor i Finland, Estland och Lettland, vilar på tanken om att högskolor och företag har stor nytta av att arbeta närmare varandra kring internationaliseringsfrågor. Högskolorna hjälper företag att nå ut på sina målmarknader samtidigt som de deltagande studenter får chansen att arbeta med riktiga cases och skaffa sig värdefulla kunskaper och erfarenheter redan under sin studietid.

Raksystems tog i bruk Arcadas värmeförlustmätare

Värmeförlustmätaren, som Arcada har lanserat, är designad för att mäta U-värdet i fastigheter, vilket beskriver hur väl ett fönster, eller någon annan del av byggnaden, isolerar mot värmeförluster. Under 2017 tog ingenjörsbyrån Raksystems i bruk den nya kostnadseffektiva mätmetoden och erbjuder som första företag inom fastighetsbesiktningar experttjänsten i Finland. År 2015 vann Arcada tillsammans med Salfords universitet en internationell tävling om U-värdesmätningar arrangerad av The Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien.