2

Utbildning

På Arcada är vi stolta över att år efter år höra till de bästa högskolorna i landet. Våra utbildningar på bachelor- och masternivå lockar sökande både nationellt och internationellt.

Stor samhällsnytta av att utbilda morgondagens experter


Arcadas studenter är kunniga, mångsidiga och innovativa och de är eftertraktade på arbetsmarknaden. Under år 2015 tog rekordmånga studenter steget ut i arbetslivet, samtidigt som nya studenter söker sig till Arcadas utbildningar för att skapa sin framtid.


För en framgångsrik utbildning krävs samarbete, nytänk, öppenhet och smidighet

 

Vägen från ansökan till alumn bygger på studentcentrerat lärande med höga ambitioner. Det kräver ständig pedagogisk utveckling, en bred digital kompetens och samverkan med samhället, forskning och arbetslivet. Växelverkan mellan forskning och utbildning är något vi satsar stort på och allt fler studenter deltar i aktuella forskningsprojekt. Det gör att vi ligger steget före och kan ge våra studenter nya kompetenser som arbetsmarknaden ännu inte insett att kommer att behövas. Vi ser utbildning som en viktig investering för framtiden och vill ta vårt ansvar för att skapa en stabil samhällsutveckling.

Arcada fortsätter vara en lockande studieplats


Introduktionsdagarna

Under introduktionsdagarna får de nya studenterna bekanta sig med Arcada.

På Arcada är vi stolta över att år efter år höra till de bästa högskolorna i landet. I en nationell jämförelse baserad på utbildningseffektivitet och forskningsresultat landar Arcada på en femte plats. Våra utbildningar på bachelor- och masternivå lockar sökande både nationellt och internationellt.

I den gemensamma ansökan år 2015 hade Arcada över 4 000 sökande, varav cirka 1 600 hade Arcada som första preferens. Utbildningarna till medianom, förstavårdare och fysioterapeut är de mest attraktiva bland våra svenska bachelorutbildningar.

Antal sökande 2015


4023 sökande

När det gäller Arcadas engelska utbildningar på bachelornivå var det International Business som hade det största antalet sökande. Sammanlagt hade de engelska utbildningarna 790 preferenssökande, där både International Business och Materials Processing Technology fortsätter locka allt fler sökande varje år.

Även Arcadas utbildningar på masternivå klarar sig bra i konkurrensen. De svenska masterutbildningarna inom hälsa och välfärd samlade sammanlagt 43 första preferenssökande. De engelska utbildningarna Media Management hade 44 och International Business Management 83 första preferenssökande.

Fler studiepoäng än någonsin tidigare via öppna yrkeshögskolan


Ett rekordantal avlagda studiepoäng skvallrar om att det återigen har varit ett gott år för Arcadas öppna yrkeshögskola. Under år 2015 avlades 8 146 poäng, vilket är en ökning med hela 40 procent jämfört med året innan.

– Vi överträffade vårt mål rejält och har relativt sett en stark position på marknaden, säger fortbildningsplanerare Stig Blomqvist, som koordinerar den öppna yrkeshögskoleverksamheten vid Arcada.

Den öppna YH-leden riktar sig till studenter som har siktet inställt på att avlägga en bachelorexamen vid Arcada. Studierna leder i sig inte till examen, men den som har avlagt 60 studiepoäng kan ansöka om att övergå till examensstudent vid Arcada. Ledstudenterna vid öppna yrkeshögskolan följer den ordinarie examensutbildningens studieplan och studerar tillsammans med examensstudenterna.

– Det här är en bra möjlighet för de som kanske inte har tillräckligt bra betyg eller inte lyckas i urvalsprovet. Våra ledstudenter är väldigt motiverade och presterar precis lika bra som examensstudenterna, säger fortbildningsplanerare Marika Blomster.


Det var företagsekonomi och fysioterapi som lockade flest öppna YH-studenter år 2015

 

Arcadas fortbildningsenhet har arbetat för att göra de öppna YH-studierna så smidiga som möjligt. Målet är att minimera skillnaden till examensstudenterna redan under det första studieåret. De öppna yrkeshögskolestudenterna får också bli medlemmar i ASK – Arcada studerandekår, ett beslut som har inspirerat flera andra yrkeshögskolor att göra likadant. Det är viktigt för gemenskapen att studenterna integreras på lika villkor, poängterar de båda fortbildningsplanerarna.

Internationell studentmobilitet är en rikedom i studierna


Arcada har lång erfarenhet av mångkulturellt arbete och utbildning och är en av de mest internationella högskolorna i Finland. Den internationella kontakten ger viktiga lärdomar, både för de som åker ut och lär sig om världen och för de som på Arcada kommer i kontakt med studenter från alla världens hörn.

Studentmobilitet


2015 2014
Långa utgående utbyten 92 83
Långa inkommande utbyten 71 61

 

Mest populära länder


Inkommande Antal
Tyskland 13
Sverige 8
Holland 7
Norge 7
Frankrike 7
Utgående Antal
Tyskland 13
Spanien 13
Frankrike 12

År 2015 ökade både inkommande och utgående långa utbyten, det vill säga utbyten på över en månad. Tyskland ligger i topp, både då man ser på vart Arcadas egna studenter åker samt varifrån utbytesstudenterna till Arcada kommer. Populära länder är också Sverige, Spanien och Frankrike.

Att åka utomlands för att studera hjälper studenterna att lära sig om och reflektera kring andra kulturella kontexter. De lär sig om sin omvärld, vilket ökar förståelse både för den egna och andras kulturer.

– Inkommande utbytesstudenter bidrar å sin sida till internationalisering på hemmaplan, vilket leder till en mer nyanserad studiemiljö. säger Christa Holm, ledande internationell koordinator.

Satsningen på entreprenörskap och företagsamhet leder till konkreta resultat


Arbetsmarknaden förändras och Arcada jobbar för att vara steget före. Årligen ordnas flera kurser med temat entreprenörskap, företagsamhet och innovationer för att ge studenterna de verktyg som behövs för att kunna skapa en egen arbetsplats. Under hela studietiden vill vi lyfta fram vikten av att ha en nära kontakt med arbetslivet och därför har vi ett tätt samarbete med alumner, företagare och arbetsgivare.

För tredje året i rad deltog Arcadas studenter i entreprenörskapstävlingen Rotary Startup Challenge, där målet är att utveckla en affärsidé och sälja in den till en jury. Under den interna uttagningen presenterades åtta bidrag för en jury bestående av alumner från Arcada. Kontakten och responsen från arbetslivet är värdefull och hjälper studenterna att komma vidare med sina idéer.

Under Arcadas interna entreprenörskaps- och idétävling presenterades åtta bidrag för en jury bestående av alumner från Arcada.

På första plats i den interna tävlingen kom Ellen Ahlström, som studerar till förstavårdare. Hennes affärsidé var att skapa en online-tjänst som hjälper seniorer att hitta assistenter för kulturevenemang. Hon fick ta emot ett hedersomnämnade i Rotary Startup-finalen.

– Det jag minns bäst från entreprenörskapskurserna är hur roligt det har varit att presentera och lyssna på alla de idéer som skapats av studenterna, säger Ahlström - som redan har siktet inställt på nästa års tävling. Arcadas student i International Business, Tony Nawar gick också vidare till Rotary Startup-finalen, där hans businesskoncept Moonbox kom på andra plats.

Arcada Entrepreneurship Society fortsätter också sitt viktiga arbete med att inspirera till företagsamhet och hjälpa studenterna att ta fram idéer som kan utvecklas till företag någon dag i framtiden. Här gör AES ett viktigt arbete med att skapa ett nätverk som sammanför studenter med alumner, företagare och företagsledare.

Flexibilitet och nya lösningar försnabbar och inspirerar


Ett viktigt mål inom utbildningen på Arcada är att ge studenterna en välfungerande inlärningsmiljö. Det innebär bland annat flexibilitet i studierna och verktyg som stöder och uppmuntrar till en effektiv studietakt. Under studietiden uppmuntrar vi studenterna till ett aktivt deltagande där de får vara med och skapa konkret innehåll och bland annat träna sina kommunikativa färdigheter.

Start

Arcadas digitala studieguide fungerar lika bra på mobilen som på datorn.

För att försnabba och underlätta studiegången erbjuder vi möjligheten att studera också på sommaren. Förutom att det går att utföra sin praktik eller skriva examensarbete under sommaren, så kan man också avlägga kurser via Arcada Sommarskola. Bland kurserna finns både närstudier och nätbaserade studier, på svenska och engelska.

Ett verktyg för att göra studenternas vardag så enkel som möjligt är Arcadas digitala studieguide, start.arcada.fi. Studieguiden är webbaserad och målsättningen har varit att skapa ett smidigt och modernt digitalt verktyg som fungerar lika bra på pekplattor och mobilen som på datorn. Under år 2015 kompletterades start.arcada.fi med en nyhets- och meddelandetjänst, där man får aktuella Arcada-nyheter och notiser direkt i mobilen. Studenterna har också fått egna sidor, där de efter inloggning kan följa med sina studieplaner och kursprestationer.

Start

Shopen är ett resultat av samarbete mellan studenter och kommunikationsenheten.

Också Arcadas bloggportal inside.arcada.fi har fortsatt locka skribenter och läsare. Under år 2015 skrevs 211 inlägg av studenter, alumner och medarbetare, där läsarna får ta del av vardagen på Arcada. Det bästa med Inside är att allt ryms med, vare sig det handlar om ett lättsamt evenemang, studiepolitiska åsikter, ett nytt forskningsprojekt eller fördjupade pedagogiska resonemang.

En nyhet för år 2015 är också Arcadas alldeles egen shop! Den webb-baserade shopen säljer Arcadarelaterade produkter såsom nyckelband, halarmärken, t-skjortor och kaffemuggar. Webbshoppen har redan länge varit efterfrågad, och det mångsidiga urvalet av produkter är bland annat ett resultat av önskemål från såväl alumner som studenter. Vi är glada över att ha duktiga studenter som har hjälpt oss att planera och förverkliga något som först bara var en idé!

Vi har också haft ett riktigt rekordår när det kommer till att förena arbetsgivare med studenter. Antalet annonser fördubblades under 2015 på den populära elektroniska anslagstavlan Jobboard, där företag och organisationer erbjuder arbetstillfällen för studenter och alumner. En annons på Jobboard är ett ypperligt sätt att komma i kontakt med någon av alla de talanger som finns i Arcada-huset.

Digital kompetens ger kvalitet i utbildningen


Begreppet digitalisering används flitigt inom många områden i samhället. Även på Arcada hör det till vardagen. Digitalisering och e-lärande blir allt synligare i undervisningen och handledningen och är något som studenterna mer eller mindre förväntar sig. Bara det att över 2 000 studenter loggar in på Arcadas lärplattform varje måndag för att titta på veckans uppgifter säger något.

Start

Nätbaserad undervisning får allt större utrymme på Arcada.

För att, i ett samhälle som ständigt förändras, kunna utnyttja digitalisering i undervisningen så krävs bred digital kompetens. En definition är att digital kompetens är de förmågor en individ innehar för att leva, lära och arbeta i ett digitalt samhälle. På Arcada behövs digital kompetens för att ge en kvalitativ och flexibel utbildning.

Det blir därför allt viktigare att se över hur tekniken kan stöda och möjliggöra inlärning. Digitaliseringen hämtar med sig en mängd möjligheter och det gäller att identifiera vilka aktiviteter den kan stöda, ersätta eller till och med reformera. Målet är att skapa och utveckla undervisningssätt som tidigare inte skulle ha gått att utföra. Den personliga kontakten och kommunikationen mellan studenter och lärare utgör fortfarande grunden för lärandet, medan digitaliseringen ses som en resurs som förbättrar studenternas möjligheter att flexibelt ta in kunskap och information.

– Lärandet sker genom dialog och närvaro på olika sociala, kognitiva och fysiska arenor. Vi möjliggör flexibla och individualiserade studieprocesser genom mångsidigt nätbaserat självstudiematerial, föreläsningar på nätet, hemtentamen och e-tenter, säger prorektor Camilla Wikström-Grotell som leder Arcadas pedagogiska råd.

Arcada tillämpar online-utbildning och nätstödd flerformsundervisning inom all utbildning och strävar efter att i allt högre grad utnyttja principen för BYOD, Bring Your Own Device, vid närstudietillfällen. Digital kompetens utnyttjas också för att underlätta kommunikationen mellan studenter och lektorer. Under praktikstudieperioder används exempelvis videokonferenser för att möjliggöra handledning på distans.

– Det finns redan mycket kunnande att bygga på. Det som nu krävs är inspiration, mod att våga pröva nytt och tillit till studenternas egna insatser, säger Wikström-Grotell.

Digitaliseringen förändrar studenternas sätt att ta in kunskap och information, både inom och utanför högskolan. Det här i kombination med den personliga kontakten mellan studenter och lärare är Arcadas styrka.

Arcadas pedagogiska policy


Start

Ellinor Silius-Ahonen, Christa Tigerstedt och Camilla Wikström-Grotell vill inspirera högskolelärare.

Utbildningen på Arcada är kompetensbaserad och kopplad till teman och problemlösning med samhällsrelevans. Lärandet sker på många olika arenor både inom och utanför högskolan. Grundpelaren utgörs av en studentcentrerad och dialogisk syn på lärandet.

Tyngdpunkterna ligger på handledning för att stöda ett aktivt, flexibelt och individualiserat grepp på studierna samt på integreringen av forskning i utbildningen. Kvalitativt god undervisning måste precis som annan verksamhet vila på en forskningsgrund, vilket kräver satsningar på pedagogisk kompetens. Arcadas pedagogiska ambition är att stöda studentens aktiva och livslånga lärande genom att beakta mångfald, valfrihet och flexibilitet.

 

Pedagogiskt utvecklingsarbete på Arcada


Arcadas Ellinor Silius-Ahonen, Christa Tigerstedt och Camilla Wikström-Grotell deltar i boken Pedagogik för högskolelärare med kapitlet ”Kollektivt lärande och självstyrda lärprocesser”. Boken behandlar tankesätt och processer som högskolelärare kan tillämpa i sitt arbete och ska fungera som ett verktyg som hjälper till med att utveckla kreativa lärandemiljöer.

Det kapitel som Silius-Ahonen, Tigerstedt och Wikström-Grotell bidrar med handlar främst om kollektiv kompetensutveckling och studieplansarbete med ett lärarlag som initiativtagare – alla de här exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete som genomförts på Arcada år 2015.

 

Ett konkret exempel på e-learning


Två inlämningsuppgifter multiplicerat med 550 studenter betydde 1100 uppladdade dokument på den digitala kursplattformen

En trend inom utbildningen är att studentgrupperna växer. Det kräver förmåga att tänka om och ta fram nya fungerande metoder för att garantera en kvalitativ utbildning. Under hösten 2015 testade Arcadas nätpedagogiska planerare Filip Levälahti på nya former av e-learning under sin kurs i informations- och kommunikationsteknik. Eftersom den här kursen är obligatorisk för alla Arcadas studenter hade Levälahti 550 kursdeltagare.

Trots det stora antalet studenter upplevde Levälahti att det nätbaserade arbetssättet gav honom möjlighet till mer interaktion med varje student. Han kunde ge dem direkt respons, samtidigt som han var tillgänglig för studenterna. Bland annat kunde de enkelt ställa frågor, både när de lämnade in uppgifter samt i kursens diskussionsforum på nätet. Responsen från studenterna var positiv, och majoriteten gav det nya arbetssättet högt betyg. Både Levälahti och studenterna lyfter ändå fram vikten av feedback och interaktion i form av en närvarande lektor.

Rekordmånga studenter vandrade ut i arbetslivet


Start

I examensceremonin i juni deltog 134 studenter.

Under år 2015 utexaminerades ett rekordantal studenter. Sammanlagt fick 459 studenter examensbetyg, jämfört med 395 studenter år 2014. Bland de utexaminerade var det 429 studenter som avlade bachelorexamen, medan 30 studenter avlade masterexamen.

Det rekordhöga antalet utexaminerade i fjol innebär att studenterna i allt högre grad svarar på de förväntningar som ställs på dem och utexamineras inom den förväntade tiden. Ungefär 80 procent av studenterna på Arcada utexamineras inom utsatt tid.

– Vi är glada över att våra målmedvetna insatser gällande handledning, studieplanering och strömlinjeformade utbildningsprocesser leder till ett positivt resultat trots avsevärda nedskärningar i finansieringen till högskolorna, säger rektor Henrik Wolff.

Under året utexaminerades också de första studenterna inom masterutbildningen Global Health Care som Arcada genomför i samarbete med yrkeshögskolan Diak och University of Eastern Africa Baraton i Kenya.

Många studenter gör sitt examensarbete i samarbete med olika forskningsprojekt


Forskning, utveckling och innovation är förutsättningar för kvalitet i högskoleutbildningen. Arcadas FUI-verksamhet ger studenterna värdefulla kunskaper då de redan under sin studietid arbetar tillsammans med högskolans lärare och forskare. Förutom att studenterna involveras i forsknings- och utvecklingsprojekt redan från det första studieåret, så väljer även många att skriva sina examensarbeten inom ramarna för FUI-verksamheten.

Studenterna gör allt från att utföra experiment och samla data, till att intervjua och analysera. Det hjälper dem förstå möjligheterna och begränsningarna inom sina områden och lär dem omvandla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

Årets lärare vill utbilda framtidens kunniga kollegor


En lärare måste våga vara krävande, säger Anna Holmström, lektor i vård och vald till årets lärare år 2015. Det viktigaste i hennes jobb är att bry sig om och sätta sig in i studenternas tankar och åsikter för att kunna ge dem bästa möjliga utbildning.

Anna Holmström, lektor i vård, utsågs av Arcadas studenter till Årets lärare 2015.

– Jag vill ha goda framtida kollegor och jag vill ha goda vårdare som tar hand om mig när jag blir sjuk, säger Holmström.

Hon är noga med att lyssna till studenterna och hålla det hon lovar, både när det kommer till att informera och undervisa. Kvaliteten får inte heller minska trots att resurserna gör det.

– Studenterna blir fler, medan resurserna krymper. Det kräver att man ger mer av sig själv och bygger upp kurserna på annat sätt. Samtidigt måste det finnas tid för individuell handledning, säger Holmström.

Till exempel funderar hon hela tiden ut nya metoder för att aktivera studenterna. I och med att årskullarna växer blir undervisningen mindre föreläsningsbaserad och bygger istället mer på att läsa och öva på egen hand. För något år sedan gjordes läroplanen om så att undervisningen ska komma närmare arbetslivet redan första året. Det ger mer motiverade studenter, säger Holmström.

Prismotiveringen


Annas föreläsningar är intressanta och hon får alla på lektionen att lyssna, dessutom tar hon med egna erfarenheter. Hon har ett stort tålamod och om man ber om hjälp stöder och handleder hon alltid. Hon varierar bra föreläsningar med kreativa uppgifter på ett intressant sätt. Hon behandlar alla rättvist. Hon verkar gilla sitt jobb både som sjuksköterska och som lärare.

 

Kraven är hårda ute i arbetslivet och utbildningen måste kunna möta dem. Som lärare kan man ge en bra utbildning och handledning, men dagens arbetsliv har höga förväntningar på studenterna, säger Holmström. Arcada kan ändå skryta med sina studenter, som ofta får beröm för att de är sociala, vänliga, följer reglerna och håller sig till det som är överenskommet. Riktiga proffs, med andra ord.

– Om du har bra studenter är det lätt att vara lärare, men du måste vara en bra lärare för att utbilda bra studenter. Jag är stolt över det jag gör och över den utbildning som ges på Arcada, sammanfattar Holmström.

Arcada studerandekår ASK delar varje år ut utmärkelsen Årets lärare efter en omröstning bland studenterna.

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Forskning

Genom skapandet av ny kunskap, att vara öppna mot omvärlden och att låta morgondagens behov styra vårt fokus arbetar Arcada för en bättre framtid.

Läs mer

Till början