4

Samverkan

Utgångspunkten för all samverkan på Arcada är att vi inte bara är reaktiva och svarar på samhällsutvecklingen. En viktig del av vårt uppdrag är att även driva den.


En strid ström av kunskap och idéer strömmar kontinuerligt ut och in ur högskolan Arcada. Vårt strategiska val att prioritera vår relation med det omgivande samhället resulterar i verklighetsförankrade utbildningar, att vi erbjuder den senaste expertisen inom samtliga våra verksamhetsområden, att vår forskning nyttiggörs och att högskolans kunnande och kompetenser kommer omvärlden och samhället till nytta. Vi söker ständigt efter nya sätt att samverka med olika aktörer i samhället.

Arcada som högskola präglas av framsynthet, lyhördhet och öppenhet. Utgångspunkten för vår samverkan, oavsett om den sker på ett regionalt, nordiskt eller internationellt plan, är att vi inte bara är reaktiva och svarar på samhällsutvecklingen. En viktig del av vårt uppdrag är att även driva den.

Genom t.ex. samarbetsnätverk, samverkan inom forskning, utveckling och innovation, konferenser och studentprojekt skapas många olika mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte mellan lärare, forskare, studenter, arbetslivs- och samhällsrepresentanter. Vi är aktiva i samhällsdebatten och genom moderna kommunikationskanaler gör vi vår röst hörd och verkar för en hållbar samhällsutveckling.

I samklang med arbetslivet


Många arbetsgivare har insett nyttan i att bygga långsiktiga relationer med våra utbildningar. Högskolans experter bidrar med värdefullt kunnande och studenterna ger företagen ett kreativt tillskott – och får i gengäld chansen att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken genom t.ex. praktik-, kurs- och traineesamarbeten.

Samverkan tar många former. Utöver sedvanliga gästföreläsningar, studiebesök och examensarbeten finns otaliga exempel på hur Arcada och arbetslivet möts under nya och kreativa former – såväl på utbildnings-, utvecklings- som strategiskt nivå.

Arbetslivsrelaterade studentprojekt

Att arbeta med verklighetsbaserade fallbeskrivningar och projekt är till ömsesidig nytta för såväl Arcadas studenter som för de deltagande företagen. Resultatet är samproducerad kunskap och att viktiga kontakter knyts inför framtiden.

Ett exempel är hur studenter från breddstudiehelheten i evenemangplanering under 2015 arbetade tillsammans med Fazer. Planeringen av evenemang på färjor och flygfält med fokus på resemarknaden satte deras kreativitet och förmåga att tänka målgruppsinriktat på prov. Tre studentgrupper premierades av Fazer för sina kampanjhelheter. Inom samma kurs arbetade studenterna även med att öka kännedomen för Lakritsi Festivalit i Helsingfors.

Inom kursen Cross Platform production ägnade sig studenter i online media (utbildningen i mediekultur) åt konceptplanering för den digitala marknadsföringsbyrån Mirum och deras kund RAYs räkning. Arbetet kretsade kring trafik och konvertering på webbsajten Raymond.fi.

Studenter inom Utbildningen till idrottsinstruktör arbetar aktivt med externa klienter redan under sin studietid och får viktig erfarenhet av såväl tekniska instrument som klientkontakt. Under 2015 genomfördes konditionstester för ca 20 idrottare, t.ex. cyklister, orienterare och triathleter, där bl.a. kroppssammansättning och uthållighet mättes.

Nobanet

Nobanet är ett nordiskt-baltiskt nätverk som erbjuder små och medelstora företag stöd i internationaliseringen och etableringen på nya marknader.

Nobanet

Nobanet, som startades 2013, är ett exempel på ett internationellt samarbetsprojekt med direkt samhällspåverkan. Det nordiskt-baltiska nätverket erbjuder små och medelstora företag stöd i internationaliseringen och etableringen på nya marknader, samtidigt som de deltagande högskolornas studenter tillgodogör sig ovärderliga kompetenser och erfarenheter. Projektet, som leds av Arcada, integrerar utbildning, forskning, utvecklingsarbete och företagarexpertis i olika gränsöverskridande samarbeten. Medarbetare, studenter och företag arbetar tillsammans över nationella gränser med hjälp av modern teknologi och e-learning-miljöer.

– Det kan beskrivas som att lokal kunskapsexpertis kombineras med internationella uppdragsgivare, säger lektor i företagsekonomi och projektledare Eija Källström. Företagen kan ge olika uppdrag till studenter utomlands som tar sig an frågorna på sin hemmamarknad. Studenterna får stöd både av handledande lärare och av mentorer på företagen och på det sättet integreras teori och praktik i genuint internationella uppdrag.

Nobanet, som finansieras av Nordiska Ministerrådet (Nordplus) och Stiftelsen Lindstedt, skapar också läromaterial kring internationaliseringen av små och medelstora företag. Under 2015 producerades de första handböckerna med tillhörande övningar och fallstudier. Då inleddes också försöken med e-learning kurser som nätverket gemensamt levererar till studenter i de medverkande högskolorna.

– Fungerande webbsidor är ett måste för småföretag som vill etablera sig utomlands. I praktiken finns ändå rätt stora brister på det området, och Nobanet har därför på basen av egen forskning startat utvecklingen av en guide som kan stöda företagen i denna fråga. Med hjälp av ”Nobanet Usability Guide” kan småföretagen sedan säkerställa väl fungerande webbsidor också på internationella marknader, säger Owen Kelly, lektor i online media, som lett utvecklingsarbetet på Arcada.

Nobanet har idag medlemmar i alla nordiska och baltiska länder. Både högskolor, intresseorganisationer och företag medverkar i det snabbt expanderande nätverket. Mera information hittas på adressen www.nordicbalticnet.info.

Expedition Arcada

Expedition Arcada var ett unikt och banbrytande lärandeprojekt som involverade högskolans experter, studenter och arbetslivsrepresentanter.

Expedition Arcada

Expedition Arcada var ett uppmärksammat och nyskapande projekt som under 2015 utmanade våra studenter och erbjöd dem nya sätt att lära. Expeditionen involverade studenter, högskolans experter och en lång rad externa samarbetspartners. Kulmen för projektet var när de 45 deltagande studenterna tillsammans med äventyraren och expeditionsledaren Patrick Degerman och den svenske rullstolsburne atleten Aron Anderson i maj begav sig till La Grave i de franska Alperna för att bestiga en 300 meter hög vertikal bergsvägg.

Projektet var inte bara det första där alla högskolans grundutbildningar arbetade över utbildningsgränserna, det var också ett tydligt exempel på det mervärde som skapas när studenter och experter arbetar nära med olika samhällsaktörer. Med stöd av Arcadas experter ansvarade studenterna för allt ifrån logistik, marknadsföring, kommunikation och online media till medieproduktion, matlagning, säkerhet och första hjälpen.

Såväl under de sex förberedande månaderna som efter expeditionen föregick ett intensivt arbete tillsammans med de sponsorer som gjorde expeditionen möjlig. Samarbetet resulterade t.ex. i en lång rad reklamfilmer som studenterna skapad för de externa parterna på plats i Frankrike och en Eyetracking-undersökning som utfördes av studenter för Pauligs räkning. Inför expeditionen genomfördes ett evenemang på Forum i Helsingfors där Degerman tillbringade natten på köpcentrets fasad i samma sorts hängtält som sedan användes i La Grave. Som en del av evenemanget utförde studenterna s.k. mystery shopping i Forums butiker.

Läs mer om Expedition Arcada på www.expeditionarcada.fi.

My Future Work

Det årligen återkommande rekryterings- och nätverksevenemanget My Future Work fungerar som en plattform, där arbetsgivare möter Arcadastudenter – framtidens proffs.

Alumner som vägvisare i arbetslivet

Visionen för 2015 att ”alumnerna är en betydelsefull, synlig och bestående länk mellan högskolan och samhälls- och näringslivet” är en vision som har förverkligats. Den växande skaran engagerade alumner verkar inom alla yrkeshögskolans branscher. Ett aktivt alumnråd inspirerar, utvärderar och hjälper till att staka ut riktningen för den framtida alumnverksamheten.

Inom Arcadas alumnverksamhet erbjuds våra före detta studenter möjlighet att nätverka sinsemellan i form av alumnträffar, men de fyller framför allt en viktig funktion som arbetslivsrepresentanter i högskolans verksamhet. T.ex. vid det årliga rekryterings- och nätverksevenemanget My Future Work i januari deltog ett rekordantal alumner som representanter för företag och organisationer. Alumnerna känner såväl sin högskola som sin arbetsgivare och ger Arcadas studenter möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden.

Kontaktytorna är många. Alumner bjuder in studenter till sina arbetsplatser, delar med sig av sin expertis under gästföreläsningar eller ger konkreta projektuppdrag inom kurser. Under Arcadas interna entreprenörskaps- och idétävling deltog alumner som jury och coacher för de deltagande studenterna.

Akademisk samverkan


Arcadas akademiska samarbeten hjälper till att sprida högskolans kunskaper till omvärlden, nyttiggör forskningen och stimulerar till nya idéer och kunskap.

På regional nivå verkar Arcada t.ex. inom Helsingforsalliansen – en samordningsorganisation för högskolesamarbete på svenska i huvudstadsregionen. Samarbetet bidrar till att erbjuda ett brett studieutbud på svenska, en attraktiv svensk studiemiljö i huvudstadsregionen och olika former av undervisningssamarbeten mellan högskolorna. I samband med att beslutet fattades att Yrkeshögskolan Diak från och med 2016 flyttar sin verksamhet till Arabiastranden inleddes planeringsarbetet för ett nära och mångsidigt campussamarbete.

På ett nationellt plan samarbetar Arcada aktivt med yrkeshögskolor och universitet inom utbildning och forskning. Högskolan arbetar för högskolornas gemensamma utveckling inom ramen för samarbetsnätverket Arene rf. Arcada fortsätter även att skapa utbildnings- och forskningssamarbeten med nordiska akademiska partners inom samtliga högskolans verksamhetsområden.

Globalt samarbetar Arcada med över 90 partneruniversitet och -högskolor världen över, varav 68 partnerinstitutioner inom ramarna för Erasmusnätverket. Inom Nordiska ministerrådets Nordplus-samarbete, som involverar högskolor och universitet från samtliga nordiska och baltiska länder, ordnas varje år gemensamma temaveckor med föreläsningar, workshops och en rad gästföreläsningar.

Campussamarbete mellan Arcada och Diak

Från och med den 1 januari 2016 har Yrkeshögskolan Diak samlat sin verksamhet i Arabiastranden intill Arcadas campus. I september 2015 undertecknades ett formellt samarbetsavtal där parterna uttrycker sin vilja och strävan att finna synergieffekter för bättre kvalitet i utbildning och forskning samt ökad genomslagskraft. Under året utreddes t.ex. möjligheterna för gemensamma stöd- och IT-funktioner. På längre sikt övervägs även samarbete gällande t.ex. gemensamt kursutbud, språkundervisning och internationella utbytes- och andra program. Redan under året har Arcada och Diak t.ex. använt sig av varandras laboratoriemiljöer, främst inom vårdsektorn.

Utvidgat Erasmus-samarbete mellan Arcada och Högkolan i Gjövik

Under 2015 stärkte Utbildningen till ergoterapeut sitt nordiska fokus genom ett Erasmusavtal med Högskolan i Gjövik, Norge. Samarbetet har stor potential, både på bachelor- och masternivå.

Arcada är den enda högskolan i Finland som har anammat Universell design som ett viktigt inslag för att främja social delaktighet i samhället. Högskolan i Gjövik, som också tidigare arbetat med frågor som rör tillgängliga miljöer, har en relativt ny utbildning i ergoterapi med fokus på området.

– Universell design ligger helt klart i tiden och Högskolan i Gjövik är inte bara intressant för våra studenter på bachelornivå. Vi ser även goda möjligheter till att utöka vårt samarbete t.ex. inom vår masterutbildning med fokus på rehabilitering där universell design redan nu utgör en del av studierna, säger Annikki Arola, lektor i ergoterapi. Vi har medvetet valt att fokusera på Norden i våra partnersamarbeten. Främst för att vi i de nordiska länderna kommit längst i världen gällande forskning inom området

Under året skickades Arcadas första utbytesstudent till Gjövik och högskolornas experter har besökt varandra för inspiration. T.ex. finns nu planer på att även på Arcada skapa en Living Lab-miljö där studerande och eventuellt externa parter kan öva i hur miljöer med Universal design-principer kan byggas upp.

Universell Design
– viktig ingrediens i samhällsutvecklingen


För att försäkra sig om att både privata och offentliga sektorer tar alla aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i beaktande, är det viktigt att man i samhällsplaneringen involverar tankar om Universell Design. I ett samhälle finns en mångfald av medborgare och alla ska ha samma rätt till deltagande och tillgänglighet. Stigmatisering och segregation kan inte accepteras och samhället ska arbeta för att avlägsna de faktorer som hindrar full delaktighet.

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Medarbetare

Arcada vill vara möjligheternas arbetsplats, där vi inte bara reagerar på förändringar i samhället, utan även är med och skapar dem. För att lyckas med det här krävs det mod och framåtanda, men också ödmjukhet och reflektion.

Läs mer

Till början