1

Rektors översikt

Högskoleväsendet står inför det största förändringstrycket sedan yrkeshögskolorna etablerades i början av 1990-talet. Vi måste anpassa oss till en långsiktigt lägre nivå på den offentliga finansieringen.

För en hållbar framtid


Inbesparingarna i den offentliga finansieringen till högre utbildning och forskning har varit huvudtemat i den högskolpolitiska samhällsdebatten i Finland under framför allt den senare hälften av 2015. De omfattande, redan delvis genomförda, personalminskningarna inom universiteten har varit uppseendeväckande och tidvis väckt kraftiga reaktioner. Det förnuftiga i att skära i högre utbildning och forskning har ifrågasatts av politiker och intresseorganisationer. Å andra sidan finns det fog för att fråga sig om det skulle vara moraliskt riktigt att lämna högskolesektorn oberörd när de offentliga utgifterna substantiellt skärs ned.

Henrik Wolff, rektor

Rektor, VD, FL Henrik Wolff

Men omfattningen av nedskärningarna kan nog kritiseras. I synnerhet yrkeshögskolorna har redan i flera års tid varit föremål för exempellösa minskningar av statsbidraget. Med de sparåtgärder som regeringen tillsvidare har fastslagit kommer statsbidraget till yrkeshögskolorna att fram till 2019 sjunka med närmare 30 % jämfört med 2012. Minskningarna berör också Arcada. Det lagstadgade statsbidraget, utan strategifinansiering, har för vår del sjunkit nominellt med 17 % sedan 2012, reellt har vi förlorat en femtedel i offentlig finansiering. Trots att vi hör till de som vinner på den prestationsbaserade finansieringsmodellen, räcker inte bättre resultat till för att helt kompensera för bortfallet i statsbudgeten.

Högskoleväsendet står inför det största förändringstrycket sedan yrkeshögskolorna etablerades i början av 1990-talet. Vi måste anpassa oss till en långsiktigt lägre nivå på den offentliga finansieringen. Det blir nödvändigt att se över högskolestrukturerna och effektivera användningen av de tillbudsstående resurserna.

Högskolorna utmanas också av det växande digitala kursutbudet. Det är lätt att avlägga kurser och t.o.m. hela examina vid prominenta universitet utan att besöka dem en enda gång. Det är för tidigt att säga vad den här utvecklingen kan leda till, men det är uppenbart att de stora vinnarna kommer att vara de finansiellt starka och högt rankade anglosaxiska toppuniversiteten. Digitaliseringen är emellertid också en möjlighet för oss. Genom att utnyttja befintligt högklassigt nätbaserat undervisningsmaterial kan vi höja kvaliteten och mångfalden i vår egen utbildning. Det här är något vi ska ta på allvar.

I den här omgivningen har Arcada valt att positionera sig som en aktiv part i och tillsammans med den tvåspråkiga högskolemiljön i huvudstadsregionen. Högskolan definierar sitt uppdrag som en svensk högskola för ett tvåspråkigt samhälle. Vår målsättning, vision, definieras som nytänkande för en hållbar samhällsutveckling. Varje ord i formuleringen väger tungt. Vi bidrar till förändringen för en hållbar utveckling i ett aktivt samarbete med samhälleliga aktörer.

För det interna arbetet kräver det här modernitet, tillväxt och förmåga att prioritera. Moderniteten betyder att ligga i framkanten också vad gäller utbildning, att ta sig an de möjligheter digitaliseringen medför utan att kompromissa med högskolans viktigaste resurs, kontakten mellan lärare och student. Tillväxten gäller såväl omsättning som antal studenter. Vi utgår från att vi kommer att kunna anta studenter i bättre proportion till efterfrågan än hittills. Prioriteringen innebär bland annat en bättre arbetsfördelning internt och externt i fråga om utbildning och forskning, men också ett ökat externt samarbete när det gäller stöd- och administrativa funktioner. Vårt samarbete med Hanken ger till denna del stora möjligheter. Diakonihögskolans etablering i anslutning till Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors har för sin del öppnat för ett nytt och unikt samarbete över språkgränsen inom vård och välfärdsområdet.

Trots de omfattande inbesparingsåtgärderna och förändringstrycket ser högskolan med tillförsikt på de kommande åren. Högskolan har positionerat sig som en av de mest framgångsrika när det gäller finansieringsmodellen. Underskottet i rörelseresultatet minskar planenligt och personalkostnaderna har sjunkit med en miljon euro sedan 2014, också det i enlighet med vår avsikt. Högskolans soliditet är stark och ägaren Stiftelsen Arcada ger ytterligare stabilitet åt verksamheten. Arcada har under åren kunnat uppvisa god förmåga till förändring och anpassning till nya ramar, utan nämnvärd hjälp utifrån. Det inger säkerhet och trovärdighet.

Ett stort tack till alla som bidrar till Arcadas framgång. Jag ser fram emot ett händelserikt år!

Helsingfors, mars 2016

Henrik Wolff
, rektor

 

Du hittar Henrik även på Arcadas blogg inside.arcada.fi

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Förvaltning och ledning

I förvaltningen av Yrkeshögskolan Arcada Ab iakttas gällande lagstiftning för yrkeshögskolor och aktiebolag, högskolans verksamhetstillstånd (koncession) och bolagsordningen.

Läs mer

Till början