1

Förvaltning och ledning

I förvaltningen av Yrkeshögskolan Arcada Ab iakttas gällande lagstiftning för yrkeshögskolor och aktiebolag, högskolans verksamhetstillstånd och bolagsordningen.


I förvaltningen av Yrkeshögskolan Arcada Ab iakttas gällande lagstiftning för yrkeshögskolor och aktiebolag, högskolans verksamhetstillstånd (koncession) och bolagsordningen.

Yrkeshögskolan Arcada följer även till tillämpliga delar den finska koden för god förvaltning i aktiebolag, som administreras av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Avvikelser beror på att bolaget är ett onoterat aktiebolag.

Centrala förvaltningsorgan är bolagsstämman, styrelsen och rektorn/verkställande direktören. Yrkeshögskolan Arcada Ab strävar i bolagsstyrningen efter transparens i förvaltningen och verksamheten.

Rektor och ledningsgruppen


Arcada har en rektor, som samtidigt fungerar som verkställande direktör för Yrkeshögskolan Arcada Ab. Rektor utnämns av styrelsen.

Rektor ansvarar för den löpande förvaltningen av högskolan, leder den operativa verksamheten och ansvarar för förvaltningen av dess egendom i enlighet med gällande lagstiftning, bolagsordningen samt styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Rektor har till sitt förfogande en ledningsgrupp som stöder rektor i ledningen och planeringen av verksamheten. Vid förhinder för rektor sköts rektors uppgifter av prorektor.

Arcadas rektor är FL Henrik Wolff. Rektorn fungerar även som aktiebolagets verkställande direktör. Arcadas prorektor är HvL Camilla Wikström-Grotell. 

Mer information om rektor och prorektor finns på Arcadas webbplats i avsnittet om förvaltning och ledning.

Ledningsgruppen

Arcadas ledningsgrupp stöder rektor i ledningen och planeringen av verksamheten och utvecklandet av kvaliteten på Arcada. Ledningsgruppen följer kontinuerligt med att verksamheten når de uppställda målen och vidtar vid behov korrigeringsåtgärder.

Högskolans ledningsgrupp har under 2015 haft följande sammansättning:

 • Rektor Henrik Wolff (ordförande)
 • Prefekt, prorektor Camilla Wikström-Grotell
 • Prefekt Kaj-Mikael Björk
 • Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg
 • Prefekt Mikael Paronen
 • Prefekt Nathalie Hyde-Clarke
 • Ekonomidirektör Klas Nyström (fr.o.m. 24.9.2015)
 • Ekonomidirektör Harry Swanljung (t.o.m. 23.9.2015)
 • Fortbildningschef Lars Wessman

Därtill har chefsjurist Anna Härmä och kommunikationschef Gunilla Sjöberg deltagit i ledningsgruppens sammanträden. Rektorsassistent Susanne Sahlgren har fungerat som ledningsgruppens sekreterare.Mer information om ledningsgruppsmedlemmarna finns på Arcadas webbplats i avsnittet förvaltning och ledning.

Styrelsen


Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna och övervaka genomförandet av högskolans strategi, godkänna principerna för riskhantering och säkerställa ledningssystemet. Styrelsen sammankallar bolagsstämman och framställer beslutsförslag, som ska vara förenliga med yrkeshögskole- och aktiebolagslagen samt bolagsordningen.

Styrelsen iakttar i sin verksamhet gällande lagstiftning, bolagsordningen, högskolans instruktion samt den finska koden för bolagsstyrning.

Val av styrelsemedlemmar

Högskolans styrelse består av minst sju och högst nio ledamöter. Två av ledamöterna utses av högskolesamfundet, så att en utses bland personalen och en bland studenterna.

Styrelsen, främre raden från vänster: Per-Edvin Persson, Carl-Johan Rosenbröijer, Elin Blomqvist och Anna Härmä (sekreterare). Bakre raden från vänster: Stefan Bengtsson, Arne Wessberg, Henrik Wolff och Anna Bertils. PÅ bilden saknas: Kristina Lindström.

Styrelsen, främre raden från vänster: Per-Edvin Persson, Carl-Johan Rosenbröijer, Elin Blomqvist och Anna Härmä (sekreterare). Bakre raden från vänster: Stefan Bengtsson, Arne Wessberg, Henrik Wolff och Anna Bertils. PÅ bilden saknas: Kristina Lindström.

Styrelsen 2015

Styrelsen hade under år 2015 följande sammansättning:

 • Överlärare h.c. Arne Wessberg (ordförande)
 • Professor Kristina Lindström (vice ordförande)
 • Professor Stefan Bengtsson
 • PM Anna Bertills
 • Studerande Elin Blomqvist (studentrepresentant)
 • Professor Per-Edvin Persson
 • Överlärare Carl-Johan Rosenbröijer (personalrepresentant)

Tilläggsinformation om styrelsemedlemmarna finns på Arcadas webbplats.

Högskolans rektor, vd Henrik Wolff föredrar för styrelsen de ärenden som styrelsen handlägger.

Chefsjurist Anna Härmä fungerade som styrelsens sekreterare.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i regel 6-7 gånger per år. Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsen sammanträdde till 7 möten år 2015.

Intern kontroll


Avsikten med den interna kontrollen är säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv i syfte att nå uppställda mål, att bolaget följer lagar, förordningar och interna regelverk och att informationen som Arcada publicerar är tillförlitlig och korrekt. Till den interna kontrollen hör också riskbedömning och -hantering.

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab ansvarar för den interna kontrollen.

Revisorer


Bolagsstämman väljer årligen revisorer som ska granska bolagets bokföring, bokslut och förvaltning. Därtill fastställer bolagsstämman revisorernas arvode.

Enligt bolagsordningen ska revisorerna vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR, GRM) eller revisionssammanslutningar (CGR- eller GRM-sammanslutning).

Bolagsstämman valde 1.4.2015 till Yrkeshögskolan Arcada Ab:s huvudansvarige revisor Bengt Nyholm, CGR och till revisorssuppleant revisionssamfundet EY.

Bolagsstämman


Yrkeshögskolan Arcada Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls enligt bolagsordningen årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Bolagets styrelse sammankallar bolagsstämman.

Bolagets ordinarie bolagsstämma hölls den 1 april 2015. På bolagsstämman behandlades det föregående räkenskapsårets bokslut. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2014 och beviljade ansvarsfrihet för medlemmarna i bolagets styrelse samt för verkställande direktören. Bolagsstämman valde också styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor samt fastställde de arvoden som utbetalas till medlemmarna i styrelsen och revisorerna.

Bolagsstämma 2016

Bolagets ordinarie bolagsstämma hålls den 30 mars 2016 i Yrkeshögskolan Arcadas verksamhetsutrymmen, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors.

ASK gör studenternas röster hörda


ASK Styrelse

Medianomstudent Ida Julin, som utexaminerades i slutet av 2015, ledde studerandekårens styrelse under fjolåret (Ida Julin längst till vänster).

Arcada studerandekår – ASK har dryga 1 000 medlemmar och fungerar som Arcadastudenternas intressebevakare och serviceorganisation. Studenterna är representerade i högskolans beslutande organ.

Styrelsen för studerandekåren bestod 2015 av:

 • Styrelseordförande: Ida Julin

 • Vice ordförande: Frida Johansson

 • Styrelsemedlemmar: Patricia Grimm
 • Jenna Kortelainen
 • Sebastian Partanen
 • Markus Sjöholm

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Utbildning

Arcadas studenter är kunniga, mångsidiga och innovativa och de är eftertraktade på arbetsmarknaden. Under år 2015 tog rekordmånga studenter steget ut i arbetslivet, samtidigt som nya studenter söker sig till Arcadas utbildningar för att skapa sin framtid.

Läs mer

Till början