1

Om Arcada

Nytänkande för en hållbar framtid. Så sammanfattar högskolan Arcada sin vision och sin målsättning.

Arcada – en mötesplats för nytänkande och hållbar utveckling


Arcada strävar som mångbranschhögskola att vara i framkanten av utvecklingen och jobbar målmedvetet inom utbildning, forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling.

De professionsinriktade och samhällsrelevanta högskoleutbildningarna som Arcada erbjuder sina studenter är av hög kvalitet och intresset för studier på Arcada är stort. Högskolans företagsamma studenter är fortsättningsvis efterfrågade på arbetsmarknaden. Kännetecknande för det kompetensbaserade och studentcentrerade lärande på Arcada är digitala och flexibla studieprocesser varvat med engagerande dialoger mellan studenter, Arcadas akademiska experter och externa gästföreläsare och arbetslivskontakter. För inlärningen används digitala arenor och verklighetstrogna och innovativa inlärningsmiljöer inom och utanför högskolans väggar.

Arcada i siffror


2443 examensstudenter

193 medarbetare

4 institutioner

17 bachelorutbildningar

7 masterutbildningar

Arcadas utbildning, som svarar på kunskaps- och kompetensbehov i det framtida samhället, vilar på en gedigen forskningsgrund. Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är integrerad i utbildningen och fokuserar bl.a. de utmaningar som samhället star inför, såväl regionalt som globalt. Både inom utbildning och inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten jobbar Arcada branschöverskridande. Arcada fungerar som en mötesplats för idéer från olika ämnesområden.

Arcada samarbetar fortlöpande med arbetslivet, högskolor och övriga samhällsaktörer regionalt, nationellt och globalt i syfte att bidra till nytänkande och kunskapsutveckling för en hållbar framtid. Studenterna förbereds på högskolan för ett föränderligt arbetsliv och högskolan ger studenterna även insikter i entreprenörskap.

Arcadas högskolekultur kännetecknas av en inkluderande atmosfär, framåtanda och flexibilitet. Den öppna och internationella miljön på Arcada genomsyras av nyfikenhet och nytänkande. Vi värnar om professionalitet och välbefinnande i arbetsgemenskapen.

Ny strategi med sikte på 2020


Högskolans nya strategi som sträcker sig fram till 2020 föddes under 2015 i samarbete inom högskolegemenskapen på Arcada. Medarbetare och representanter för studenter granskade kritiskt de strategiska riktlinjerna i konstruktiv dialog. Strategin är riktgivande för verksamheten och utvecklingsarbetet på Arcada. Inför 2020 fokuserar vi utöver tillväxt på intern och extern växelverkan, på att effektivera och stärka attraktionskraft för utbildningen och på forskning och utveckling med hållbar samhällsutveckling som mål.

Vision


Nytänkande för hållbar samhällsutveckling.

 

Uppdrag


Arcada är en svensk högskola för ett tvåspråkigt Finland som ger behovsorienterad professionsutbildning och som bedriver tillämpad forskning.

Verksamhetsidé


Arcada är en internationell och studentcentrerad flerbranschhögskola som erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå.Arcada bedriver samhällsrelevant forsknings- och utvecklingsverksamhet i stark växelverkan med utbildningen.Arcadas utbildningsutbud är behovsorienterat och högskolan breddar sin kompetens i växelverkan med nordiska och internationella högskolor samt i aktivt samarbete med arbets- och uppdragsgivare.

Gemensamma värderingar


  • Studentcentrerat lärande
  • Samhällsengagemang för hållbar utveckling
  • Förändringsvilja och initiativförmåga
  • Öppenhet och ansvar

Prioriteringar åren 2017–2020


  • Nya målgrupper av studenter
  • Utveckling av utbildningsutbudet
  • Öppen forskning med ökad genomslagskraft
  • Aktiv kompetensförsörjning och personalpolitik

2015 i siffror


Finansieringsindikatorerna

Arcada har positionerat sig som en av de mest framgångsrika högskolorna i Finland när det gäller den resultatbaserade finansieringsmodellen. Modellen baserar sig på resultatet för ett antal indikatorer.

Indikator 2015 2014
Utexaminerade 459 395
varav Bachelor 429 372
varav Master 30 23
Av utl. avlagda examina 70 51
Öppna YH studiepoäng 8146 5838
Andel som avlagt minst 55 studiepoäng 820 847
Studentmobilitet 163 144
Personalmobilitet 92 115
Extern FoU-finansiering k€ 1829 1666
Antal publikationer 116 139
Antal FoU-studiepoäng 16011 16431

 

Antal sökande till Arcadas bachelorutbildning

Antal förstahandssökande 1626
Antal sökande till Arcada i gemensam ansökan 4023

 

Antal utexaminerade från Arcada

Bransch 2015 2014
Idrott, social- och hälsovård 228 186
Teknik 71 54
Kultur och media 42 45
Ekonomi och turism 118 110
Totalt 459 395

 

Antal publikationer enligt enhet 2015

Institution Antal
Ekonomi och affärsanalys 49
Energi- och materialteknologi 2
Hälsa och välfärd 45
Kultur och kommunikation 20
Totalt, publikationer 116
Produktioner 56
Totalt (publikationer + produktioner) 172

 

 

Organisation


Yrkeshögskolan Arcada jobbar med fyra institutioner och en fortbildningsenhet för den akademiska verksamheten. Därutöver finns stödfunktioner och administrativa enheter samt koncernens och högskolans gemensamma ekonomiförvaltning.

Samarbetet mellan institutionerna och enheterna karakteriseras av en öppen kommunikation, resultatmedvetenhet och en strävan efter maximal nytta för hela Arcada.

Arcadas organisation

Arcadas organisation

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Rektors översikt

Läs om högskolan Arcadas fjolår i rektor Henrik Wolffs översikt.

Läs mer

Till början