5

Medarbetare

Arcada är en aktiv påverkare som uppmuntrar medarbetarna till samhällsengagemang. För en hållbar arbetsplats krävs förmåga att tänka om och satsa på nya positiva möjligheter.

En arbetsplats för framtiden – nya sätt att jobba


Arcada vill vara möjligheternas arbetsplats, där vi inte bara reagerar på förändringar i samhället, utan även är med och skapar dem. För att lyckas med det här krävs det mod och framåtanda, men också ödmjukhet och reflektion.

Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska ha tillgång till de verktyg och kompetenser som behövs för att smidigt kunna anpassa sig till nya arbetssätt. Under år 2015 har fokus legat på att kartlägga och utvärdera arbetsprocesser för att kunna utveckla och förnya dem. Målet är att skapa ett stabilt arbetsklimat, där vi värnar om medarbetarnas välmående och professionalitet.

Digitaliseringen påverkar arbetssätt både internt och externt och det utmanar medarbetarna att vidareutbilda sig för att fortsatt ligga på en hög nivå. Det behövs förändringsvilja och initiativförmåga, vare sig man arbetar inom undervisning, forskning eller med administrativa uppgifter. I tider av förändring är det viktigare än någonsin att kunna garantera medarbetarnas välmående och just arbetshälsa och flexibel arbetstidsplanering är saker som vi på Arcada har lagt ner mycket tid på.

Arcada vill fortsättningsvis vara en aktiv påverkare som uppmuntrar medarbetarna till samhällsengagemang. För en hållbar arbetsplats krävs förmåga att tänka om och satsa på nya positiva möjligheter. Arbetet med att titta framåt fortsätter för att alla ska ha en så motiverande och välfungerande arbetsvardag som möjligt.

Arbetshälsa i fokus


Förändring och nytänkande är en del av Arcada-medarbetarnas vardag och stödet för upprätthållandet av arbetshälsan har därmed en central roll. HR-verksamheten på Arcada har under år 2015 haft fokus på hur vi kan få stödet för arbetshälsan att lyfta till nya höjder.

– Vi har under många år redan satsat på arbetshälsan och förebyggande åtgärder, säger HR-specialist Heidi Lehto. Tack vare nya interna och externa samarbetsformer kompletterat med utvecklingsarbete kring de stödprocesser vi redan har, blev det möjligt för oss att planera in helt nya stödåtgärder och förbättra redan existerande tillvägagångssätt.

– Under år 2016 kommer vi på ett nytt sätt att kunna följa upp och mäta hur våra aktiviteter och åtgärder verkligen påverkar arbetsvardagen här hos oss, säger Lehto.

Totalt antal medarbetare: 193

Digitalisering och mer nätbaserad undervisning


På Arcada har vi under flera års tid fokuserat på digitala lösningar och arbetssätt. Ett målmedvetet arbete mot en ökning av nätbaserad pedagogik har gett lektorerna möjlighet att göra om sina kurser och flytta över en del eller till och med allt innehåll till nätet. Några konkreta exempel är föreläsningar som strömmas i realtid, den nya studion som möjliggör videoinspelning av föreläsningsmaterial samt kursplattformer på nätet där studenter och lärare möts för inlärning och dialog.

Utvecklingen mot en mer digitaliserad undervisning är något som Arcada har hoppat på i ett tidigt skede. Många av högskolans lektorer tror att framtiden kommer att bygga allt mer på nätbaserad inlärning, och det är därför viktigt att understöda och prioritera nya arbetsmetoder.

Owen Kelly

Under år 2015 disputerade Owen Kelly vid Aalto-universitetet med sin doktorsavhandling ”Ambient Learning and Self Authorship”!

Owen Kelly, som är lektor i online media vid Arcada, är en av dem som har testat på att göra vissa kurser digitala. Han involverar också studenterna i arbetet och låter även dem testa på att skapa nätbaserat material. Det här fungerar som praktisk inlärning för studenterna, samtidigt som materialet också kan användas för undervisning av andra studenter. Enligt honom blir ambitionsnivån genast högre och studenterna engagerar sig på ett annat sätt då de ser en konkret slutprodukt.

- Det möjliggör en bättre och smidigare inlärning både ur studenternas och lektorns perspektiv, säger Kelly.

Nathalie Hyde-Clarke, prefekt för institutionen för kultur och kommunikation, har också gjort videoinspelningar av en del kursmaterial. Hon lyfter fram vikten av att avgränsa och att dela upp helheter i mindre bitar. Det lockar till ökat deltagande bland studenterna.

- Jag har märkt att studenterna skriver mera online än vad de någonsin gjort under en föreläsning, både mer frekvent och längre texter. Det är ett bevis på att formatet fungerar.

Nathalie Hyde-Clarke

Prefekt, PhD Nathalie Hyde-Clarke

Hyde-Clarke säger att ju mer studenterna deltar, desto mer kritiska blir de både till sitt eget och andras arbete. Förutom att de skapar mer högklassigt material själva utvärderar de också varandras material. Det mångfaldigar nyttan.

Digitalisering är fortfarande ett väldigt brett begrepp och arbetet för att avgränsa och konkretisera det pågår fortfarande, säger utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg. Enligt honom är målet med nätbaserad pedagogik att lyckas aktivera studenterna och skapa helt nya arbetsrutiner.

- Undervisningen effektiveras också av möjligheten att lägga upp digitalt material som studenterna bekantar sig med på förhand. Det ger tid att reflektera och diskutera under föreläsningen.

Krusberg poängterar att lektorernas uppgifter fortfarande är väldigt viktiga. Digitalt undervisningsmaterial kompletterar, men ersätter inte den kontakt, uppmuntran och stöd som möjliggörs genom närundervisning.

Sändningstekniker Mirko Ahonen vid institutionen för kultur och kommunikation kan beskrivas som spindeln i nätet. Han både hjälper och utbildar intresserade i att använda studion på Arcada där man kan spela in ljud och bild. Ahonen är av samma åsikt som Krusberg: det behövs samarbete.


Under 2015 har Arcadas pedagogiska råd, under ledning av prorektor Camilla Wikström-Grotell, fortsatt sitt arbete för utvecklingen av nätbaserad flerformspedagogik, (självstyrda) flexibla studieprocesser och stöd för pedagogisk digital kompetens

 

- Den ultimata processen är då en person skapar plattformen, medan den andra fyller utrymmet.

Ahonen rekommenderar att man tar fram material som kan användas för flera kurser. Eftersom planeringen och genomförandet är tidskrävande är det bra om innehållet kan användas fler än en gång. Samtidigt är det viktigt att minnas att det här är undervisningsmaterial som ska användas inom Arcada. Målet är därför att uppmuntra personalen att våga testa och lära sig använda de nya verktygen. Om man utnyttjar kombinationen av digitalisering och närundervisning får man det bästa av två världar, säger Ahonen.

En arbetsvardag på distans


Nya arbetssätt ska också möjliggöra en ny arbetsvardag. Digitaliseringen skapar arbetsmiljöer online, där medarbetarna inte är bundna till en fysisk arbetsplats på samma sätt som tidigare. På Arcada finns redan flera ”digitala kollegor”, som av olika skäl jobbar deltid eller heltid på distans.

John Grönvall

John Grönvall, lektor i medieteknik

För John Grönvall, lektor i medieteknik, är det omöjligt att vistas i högskolans utrymmen på grund av hälsoskäl. Tack vare de nya tekniska möjligheterna kan han fortsättningsvis undervisa – hemifrån. Det här har han redan gjort i fem år.

- Det är en fantastisk lösning om man inte har några andra alternativ. Handledning och möten går hur bra som helst, men det kan vara utmanande att föreläsa för en stor klass.

Grönvall får hjälp av kollegor som fixar i ordning den teknik som behövs på Arcada. Sedan föreläser han via Skype. Han har inte testat på att spela in material på förhand, utan föredrar att strömma sina föreläsningar i realtid. På så sätt bevarar han möjligheten att kunna reagera och interagera.

- Jag skulle föredra kombinationen av undervisning i klass och digitala tjänster. Då bevarar man den viktiga energin, växelverkan och dynamiken.

Kommunikationsplanerare Fredrik Gjerde finns för tillfället inte ens i samma land som Arcada. Han bor i Vilnius på grund av familjeskäl, men jobbar fortfarande med samma uppgifter som tidigare. Han säger att det är en otrolig möjlighet att kunna ha det jobb man vill ha utan att det behöver inverka på var man bor.

- Men jag vill poängtera att skillnaden till att vara på Arcada varje dag är mycket mindre än man kunde tro. Precis som tidigare sköter jag en stor del av mitt arbete via olika digitala verktyg.

Chattprogram, molntjänster och nätbaserade databaser gör att allt arbetsmaterial finns tillgängligt på samma sätt som tidigare.

- Det här är absolut en fin möjlighet både för de administrativa och de undervisande medarbetarna. Den nya teknologin ger Arcada möjlighet att samarbeta med folk var som helst i världen.

Digitala verktyg stöder förändrade arbetssätt


Förändring kräver alltid bearbetning av det nya och stöd för hur man ska gå vidare. Att ta i bruk nya arbetsverktyg kan först kännas arbetsdrygt, tidskrävande och omotiverade, men om stödet är rätt och verktyget passande kan resultatet istället vara effektiva arbetssätt som fungerar både på jobbet och på distans. De inspirerar till nytänkande samtidigt som arbetsbelastningen minskar.

Sarah Hagström och Ann-Kristin Åvall rekommenderar LibGuiderna både för medarbetare och studenter.

- Nya verktyg kan verkligen ses som en del av stödet vi ger för att förändra våra arbetssätt, säger IT-chefen Tore Ståhl, och formulerar fördelarna till att de möjliggör att vi kan dela kunskap, upptäckter och insikter. Det resulterar i en kollektiv anda, då materialet blir ”vårt”, iställer för ”mitt” som tidigare.

- Vi kan gå från tidsbegränsade och platsbundna sätt att verka mot flexibla lösningar där vi är oberoende av plats och tid och har tillgång till allt vårt material i elektronisk form, säger Ståhl.

Arcadas LibGuider hjälper dig att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande. Under år 2015 har de ökat i antal och blivit mer målgruppsanpassade, berättar informatikern Ann-Kristin Åvall. För tillfället finns det 15 LibGuider och fler är på kommande.


Visste du att endast en femtedel av bibliotekets böcker finns tillgängliga i tryckt format? Resten, dvs över 100 000 titlar, finns i elektronisk form!

 

- LibGuiderna är uttryckligen elektroniska verktyg, med grundidén ”a one-stop shop” för alla biblioteksresurser som finns, fortsätter Åvall. Informatikerkollegan Sarah Hagström summerar det fina med LibGuiderna till att de fungerar som plattformar där materialet är målgruppsanpassat, enkelt att hitta, användarvänligt på distans och presenterat på ett inspirerande sätt. Verktyget ska verkligen stöda upp och underlätta arbetet samtidigt som den mångsidiga informationen inspirerar och möjliggör annars outnyttjad potential, säger Hagström.

Nya verktyg medför både potential och möjligheter då det gäller att stöda förändrade arbetssätt. Nu har vi en möjlighet att börja utnyttja verktygen ännu bättre och skapa förändringen själv, sammanfattar gruppen. E-bibban har aldrig stängt och molnet vidgar den fysiska arbetsmiljön – verktygen ger oss rörlighet och möjligheter.

Flexibel och ansvarsfull arbetstidsplanering


Under år 2015 fastställdes Arcadas nya strategi med visionen nytänkande för hållbar samhällsutveckling och i samma utvecklingsprocess blev det aktuellt att se över hur arbetet ska planeras i framtiden. Det här är viktigt dels för att den resultatinriktade finansieringsmodellen nu styr högskoleverksamheten och dels för att en hållbar framtidsutveckling kräver en aktiv kompetensförsörjning och personalpolitik. För att stöda upp Arcadas grunduppdrag som kortfattat kan sägas innefatta utbildning samt utvecklings- och forskningsverksamhet med samhällelig genomslagskraft, blev det naturligt att flexibilitet, samarbete och ansvar blev ledord för hur vi i framtiden planerar och utnyttjar vår arbetstid.

De nya riktlinjerna för prestationsinriktade arbetstidsplaner togs i bruk våren 2015 och låg som grund för arbetstidsplaneringen för den undervisande personalen för läsåret 2015-2016. Målet var att möjliggöra en ökad flexibilitet med ett ökat eget ansvar, så att allokering och prioritering av arbetsuppdrag och använd arbetstid kunde riktas mer fokuserat, behovsbaserat och ändamålsenligt. Förverkligandet av de nya arbetssätten kräver nytänk av såväl lärare som studenter, samt ställer nya krav på stödprocesserna, ledarskapet och de digitala verktygen på Arcada.

Nya arbetssätt, nya samarbetsformer och nytänkande har gällt under 2015 för alla medarbetare på Arcada. Under året har många initiativ tagits för att följa upp hur denna förändringsprocess har fungerat och hur utvecklingsarbetet kring de nya verksamhetssätten ska fortsätta.

Personalmobilitet 2015 i siffror


Antal personalutbyten

Utgående korta utbyten 61
Inkommande korta utbyten 31
Utgående långa utbyten 0
Inkommande långa utbyten 1

Arcada är en av de mest internationella högskolorna i Finland och det är viktigt för oss att både studenter och medarbetare bekantar sig med andra kulturer. Internationalitet bidrar med inspiration och insikter, vilket höjer högskolans kompetensnivå. Förutom att vi varje år tar emot gästföreläsare från olika länder uppmuntrar vi också personalen att besöka andra högskolor runtom i världen. Under år 2015 har flera nya Erasmus-avtal gjorts för att ytterligare stärka Arcadas internationella profil, samarbetsprojekt och personal- och studentutbyte.

  • Vilnius Academy of Arts, Litauen: Kulturproducenter
  • Högskolan i Gjövik, Norge: Ergoterapi
  • The academy of Performing arts in Bratislava, Slovakien: Kultur och kommunikation
  • Charles University in Prague, Tjeckien: Mediekultur
  • Janácek Academy of Music, Tjeckien: Kulturproducenter

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Bokslut

Läs Arcadas bokslut för 2015.

Läs mer

Till början