3

Forskning

Arcada bedriver forskning som är relevant för vår omvärld, är väl förankrad i det omgivande samhället och är av yppersta kvalitet med såväl finländska, nordiska som internationella ögon sett.


Genom skapandet av ny kunskap, att vara öppna mot omvärlden och att låta morgondagens behov styra vårt fokus arbetar Arcada för en bättre framtid. Inom samtliga våra forskningsområden är målet detsamma – att identifiera de problem vår omgivning och vårt samhälle står inför och bedöma hur högskolans insatser på bästa sätt kan bidra till hållbar samhällsutveckling.

För att Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ska nyttiggöras är samverkan med näringsliv och akademiska partners central. Vi samproducerar kunskap inom ett stort antal långsiktiga strategiska samarbeten – med akademiska partnerinstitutioner, inom forskningsnätverk och med företag och organisationer. Arbetet sker på såväl regional, nationell, nordisk som internationell nivå.

På Arcada är växelverkan mellan forskning och utbildning stor. FUI-verksamheten är inte bara ett måste för att kunna erbjuda våra studenter kvalitativt högklassig utbildning, utan ger dem även möjlighet att växa i sina yrkesroller genom att aktivt delta i allt mer komplicerade forskningsprojekt i takt med att deras kompetenser ökar. Dagen de utexamineras möter de arbetslivet som ambassadörer för den kunskap som skapats inom högskolan, för nytänkande och för kreativitet.

Synlig- och nyttiggörandet av vår forskningsbaserade kunskap och våra innovationer tog under 2015 många former, som t.ex. samverkansforskning, samhällsnära projekt, konferenser, publikationer och FUI-kommunikation i digitala och traditionella medier.

Ett axplock ur forskningsåret


Ekokem-stipendium för arbetet med återvunnen plast
Forskningsstipendium till Institutionen för energi- och materialteknologi.
Hälsofrämjande åtgärder inom Lovisa kommun
Projektsamarbete med Lovisa stad hjälper äldre att bo kvar i hemmet längre.
Media and Education in the Digital Age
Ett forskningsprogram som behandlar utmaningarna med användningen av digital teknologi i utbildning.
Konferens om systemrisker på finansmarknaden
RiskLab Finland vid Arcada bjöd tillsammans med Finlands Bank och ESRB in världens experter.
Internationell utmärkelse för Arcadas U-värdesmätare
Arcadas innovation möjliggör kostnadseffektiv mätning av värmeförluster i byggnader.
VASA främjar tvåspråkighet
Ett samarbetsprojekt mellan Arcada och Vanda stad med fokus på svenskspråkig service inom social- och primärvården.

Fortsatt ökning av den externa forskningsfinansieringen


Under 2015 ökade Arcadas externa forskningsfinansiering till 1 834 k€ från 1 666 k€ föregående år. Arcada hade god framgång med ansökningar till bl.a. Interreg, Europeiska strukturfonderna, TEKES, och Finlands Akademi. Särskilt inom Interreg hade Arcada synnerligen framgång, då finansiering erhölls för projekten EDU-SMEs, Positive Attitude Development (PAD) och The Developer of Digital Health and Welfare Services (DeDiWe), där de två förstnämnda leds av Arcada.

 

Stiftelsen Arcada främjar Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet genom bidrag från de av Stiftelsen förvaltade fonderna (Fonden för Teknisk Undervisning och Forskning (TUF), A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets Fond för Handelsutbildning och Studentstipendiefonderna). Stiftelsen beviljade Arcadas forskningsverksamhet under året medel på sammanlagt 1 009 k€.

Stipendiefonderna vid Arcada bidrog under 2015 med sammanlagt 67 k€ för premieringar av goda studenter, studiebesök utomlands och utlandspraktik. Stipendiefonderna understödde även alumners doktorandstudier.

Exempel på externa forskningsfinansiärer under 2015:

  • Extra statsunderstöd för projekt
  • Arcadas stipendiefonder
  • Europeiska Unionens finansieringsprogram
  • Finlands Akademi
  • A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets Fond för Handelsutbildning
  • Fonden för Teknisk Undervisning och Forskning
  • Föreningen Konstsamfundet
  • Tekes
  • Nordplus

Publikationer och produktioner


Inom ramarna för Arcadas forsknings- och utvecklingsverksamhet publicerades under 2015 sammanlagt 116 publikationer samt 56 produktioner. Antalet publikationer i förhållande till den akademiska personalen är på en jämförelsevis hög nivå i relation till högskolesektorn i snitt.

I enlighet med utbildnings och kulturministeriets nationella initiativ för främjandet av öppen tillgänglighet (Open Access) inom forskning betonade Arcada under 2015 öppen tillgänglighet genom att fastställa en öppen tillgänglighets-policy för forskarnas publikationer. Arbetet för ökad öppen tillgänglighet fortsätter under 2016.

Antalpublikationer enligt enhet 2015

Institution Antal
Institutionen för hälsa och välfärd 45
Institutionen för ekonomi och affärsanalys 49
Institutionen för kultur och kommunikation 20
Institutionen för energi- och materialteknologi 2
Totalt, publikationer 116
Produktioner 56
Totalt (publikationer + produktioner) 172

Institutionen för ekonomi och affärsanalys


Kaj-Mikael Björk, Prefekt, ED

Prefekt, ED, TkD Kaj-Mikael Björk

Inom Institutionen för ekonomi och affärsanalys kombineras företagsekonomi och informationsteknik samt analytik på ett unikt sätt för yrkeshögskolor. Flera intressanta projekt har framskridit väl under 2015, t.ex. projektet Future of Retail, som fokuserar på framtidens detaljhandel. Samarbete med Högskolan Westerdahls i Norge har varit viktig del av projektet. Ett integrationsprojekt som ämnar utröna möjligheten för utländska studerande att integreras i små och medelstora företag startades också under året.

Inom forskningen avslutades det av undervisnings- och kulturministeriet finansierade projektet Big Data Analytics. Tyngdpunkten för projektet låg på att hantera både stora datamängder samt de analytiska metoder som ligger bakom framgångsrika analyser av datamängderna. Exemplen finns från olika sammanhang, såsom detaljhandel, industri- och finanssektorn. Resultaten av projekten publicerades i en rad olika betydande forum och nätverken som skapades genom projektet erbjuder intressanta möjligheter för framtiden. Samarbetspartner för projektet var bl.a. University of Iowa.

Big Data spelar en allt mer framträdande roll inom affärsvärlden, och de erfarenheter och den kompetens som byggts upp på Arcada under projektets gång kommer att speglas i många framtida forsknings- och utvecklingsinitiativ inom institutionen.

Mera forskningsprojekt


Bekanta dig med forskningsprojekt vid institutionen för ekonomi och affärsanalys på arcada.fi

Till på arcada.fi

Cloud Security Services


Cloud Security Services (CloSe) är ett omfattande samarbetsprojekt mellan Arcada, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och privata aktörer som F-Secure och Nokia Networks. Det TEKES- och Finska Akademin-finansierade projektet kretsar kring att identifiera och finna lösningar för centrala säkerhets- och integritetsutmaningar i användandet av molntjänster och tillhandahållandet av molnbaserade säkerhetstjänster. Målet är att bana väg för och öka säkerheten i nästa generations molnbaserade internettjänster.

– Säkerhetsaspekten ökar allt mer i betydelse, både för företag och den enskilde användaren, i takt med att molntjänster blir allt vanligare, säger forskare Emil Eirola som deltagit i projektet sedan upptakten år 2014. Mer och mer av vår personliga kommunikation, bilder, och annan data sparas i en rad olika molnbaserade tjänster, och vi måste kunna lita på att den hålls säker.

Arcadas insats i projektet handlar främst om maskininlärning och big data-analytik. Under 2015 utvecklades ett nytt system för att identifiera malware (sabotageprogram) i det mobila operativsystemet Android, som nu är i testbruk vid F-Secure.

Emil Eirola

Forskare, TkD, Emil Eirola

Institutionen för energi- och materialteknik


Prefekt, FD, Docent Mikael Paronen

Prefekt, FD, Docent Mikael Paronen

Institutionen för energi- och materialteknologi fokuserar i den tillämpade forskningen på multifunktionella material och energieffektivitet. Forskarna utvecklar i samarbete med studenterna produkter i syfte att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför och nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter.

Inom området funktionella material strävar Arcada efter att ta fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Samarbetspartners inom detta område är bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.

Under 2015 bedrevs forskning inom en lång rad projekt inom bl.a. membranforskning för kostnadseffektiv vattenrening (Functional Track Etch Membranes), att skapa metanolbaserad bränsleceller för bärbar elektronik (Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)) och utvecklandet av patogenfria ytor inom hälsovården (Antimicrobial Materials).

Den u-värdesmätare som skapats inom institutionen för kostnadseffektiv värmeförlustmätning inom byggbranschen uppmärksammades internationellt under året. Innovationen vann en utmärkelse från The Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien och delfinansiering för oberoende valideringstester – ett viktigt steg i kommersialiseringen av instrumentet.

Mera forskningsprojekt


Bekanta dig med forskningsprojekt vid institutionen för energi- och materialteknologi på arcada.fi

Till arcada.fi

Material Value Chains


Mirja Andersson

Överlärare, FD, Mirja Andersson

Material Value Chains (ARVI) är Finland första tvärvetenskapliga forskningsprogram för återvinning av material. I projektet deltar forskningsinstitutioner och -organisationer samt många av de mest centrala företagen för materialåtervinning i Finland. Inom ARVI, som finansieras av TEKES, utreds marknadsmöjligheter för återvunna material och gemensamma strategier slås fast. Programmet skapar ny information, nya metoder och koncept för att bl.a. administrera materialströmmar.

– I december 2015 möttes världens ledare i Paris för att än en gång förhandla fram ett globalt klimatavtal, och denna gång var de äntligen relativt framgångsrika, säger överlärare och projektledare Mirja Andersson. Ett av resultaten är att EU nu lagt förnyat fokus på en hållbar ekonomisk utveckling, s.k. cirkulär ekonomi, där inga material slösas bort. Forskningsprogrammet ARVI arbetar för detta ”zero waste-system” genom att lösa praktiska utmaningar inom materialåtervinning, och det är därför som ARVI representerar kärnteknologierna bakom denna nya ekonomiska modell.

Arcada, som är en av endast två yrkeshögskolor som deltar i projektet, har varit medlem i ARVI sedan 2014. I slutet av 2015 beviljades även TEKES-finansiering för ett angränsande projekt - Tillämpningslaboratorium för plaståtervinning med 3D-skrivare. Projektet ingår i INKA-programmet (Innovatiiviset Kaupungit) och till Arcadas samarbetspartners hör Turun Ammattikorkeakoulu, Finlands miljöcentral och fem företag inom branschen.

Institutionen för hälsa och välfärd


Prorektor, prefekt, HvL Camilla Wikström-Grotell

Prorektor, prefekt, HvL Camilla Wikström-Grotell

Forskningen inom Institutionen för hälsa och välfärd på Arcada fokuserar på tre områden. Inom området för patientsäkerhet är Arcada internationellt en föregångare i simuleringspedagogik och i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Inom hälsofrämjande har Arcada också en gedigen kompetens och fokuserar på att förebygga nedsatt arbetsförmåga och på att förlänga arbetskarriärerna. Forskningsområdet social delaktighet fokuserar på det sociala kapitalet och tjänsteutveckling (mental hälsa, barnomsorg och äldrevård). Inom de här områdena samarbetar Arcada nära med bl.a. kommuner, Folkhälsan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga, Tallins Universitet och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Under 2015 inleddes bl.a. två projekt på institutionen med fokus på e-hälsotjänster. DeDiWe - The Developer of Digital Health and Welfare Services, som finansieras av Central Baltic, är ett tvärvetenskapligt och mångkulturellt samarbetsprojekt kring att skapa en breddstudiehelhet i e-hälsotjänster som förbereder studenter för framtidens digitala vårdverklighet. Centrala samarbetspartners är Yrkeshögskolan Laurea, Tartu Health Care College, Red Cross Medical College of Riga, HNS, Helsingfors stad och East-Tallinn Central Hospital.

Projektet Digitala mobila social- och hälsotjänster – hjälp till självhjälp finansieras av Lindstedt och har som mål att skapa nya bestående nätverk och modeller för utvecklandet av evidensbaserade digitala tjänsteinnovationer och bygga upp och skapa en helt ny kompetens på Arcada för att svara mot förändringstrycken i social- och hälsovården.

Mera forskningsprojekt


Bekanta dig med mera forskningsprojekt vid institutionen för hälsa och välfärd på arcada.fi

Till arcada.fi

Positive Attitude Development


Positive Attitude Development (PAD) är ett projekt som strävar efter att ändra attityder mot personer med mentala problem och minska på det stigma som hänför sig till problemen. Målsättningen är att underlätta deras situation på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan Arcada och Tallinn University samarbetar i projektet som genomförs i Nyland och i norra Estland. Projektet finansieras av Central Baltic.

– Projektet är viktigt utifrån såväl ett mänskligt som ett ekonomiskt perspektiv, säger projektledare och överlärare Jukka Piippo. Alldeles för många unga personer blir utsatta i samhället. Detta framför allt på grund av mentala och sociala problem, vilka delvis kan ses som förorsakade av samhället självt. Behovet av diskussion gällande attityder gentemot mentala och sociala problem är därför stort.

PAD-projektet inleddes i maj 2015 och milstolpar under året var bl.a. nya etablerade samarbeten med Centralförbundet för Mental Hälsa och anhörigorganisationen Finfami.

Jukka Piippo

Överlärare, FD, Jukka Piippo

Institutionen för kultur och kommunikation


Prefekt, PhD Nathalie Hyde-Clarke, PhD

Prefekt, PhD Nathalie Hyde-Clarke

Inom Institutionen kultur och kommunikations forskning undersöks möjligheter och utmaningar inom fälten kultur och media, med särskild vikt vid nordiskt transmediellt historieberättande och produktion. Akademiska partners inkluderar Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet, yrkeshögskolan Metropolia och Södertörns Högskola (Sverige). Medarbetare och studenter deltar också i en rad projekt tillsammans med ledande branschorganisationer och -företag som t.ex. Svenska Yle. Nya samarbetspartners under 2015 var bl.a. Konstuniversitetets Teaterhögskola TeaK, Högskolan i Dalarna (Sverige) samt högskolorna i Lillehammer (Norge) och Lillebaelt (Danmark).

Under 2015 bedrevs forskningen främst inom tre huvudsakliga FUI-projekt: MEDA, Cultural Narratives och Delningsekonomi.

Media Education in the Digital Age (MEDA), är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som behandlar utmaningarna, riskerna och möjligheterna med användningen av digital teknologi inom utbildning.

Cultural Narratives tar utgångspunkt i hur produktioner och evenemang som förmedlas via media ska betraktas som kulturella manifestationer i och med att de gestaltar vår förståelse av identitet, tillhörighet och vårt kulturella arv. Projektet analyserar hur dessa berättelser konstrueras och deras följder i form av kulturell påverkan och betydelse i det moderna samhället.

Mera forskningsprojekt


Bekanta dig med forskningsprojekt vid institutionen för kultur och kommunikation på arcada.fi

Till arcada.fi

Delningsekonomi: Nya urbana nätverk och digital samhörighet


Mats Nylund

Överlärare, FD, docent Mats Nylund

Inom projektet Delningsekonomi (Jakamistalous: Urbaanin osallistumisen ja kansalaisaktivismin uusi muoto) undersöker olika former av delningsekonomisk verksamhet i Helsingforsregionen och hur delningsekonomin påverkar samhälle och ekonomi. Delningsekonomi handlar om nya digitala nätverk i vilka konsumenter och medborgare delar (lånar, ger, får, hyr, byter) varor och tjänster med varandra – ofta med minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande som mål. Ny informations- och kommunikationsteknik är en viktig komponent.

– Delningsekonomin kommer att ha stora konsekvenser för många områden inom ekonomi och samhälle, säger överlärare och projektledare Mats Nylund. Det är ett brett fenomen, och ett spännande tema för Arcada eftersom det har att göra med kultur, kommunikation, ekonomi, teknologi och också välfärd. Vi relaterar delningsekonomin dessutom till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Under 2015 arbetades det med tre delprojekt. Kopplingarna studerades mellan delningsekonomi och socialt kapital, delningsekonomi och media samt delningsekonomi och marknadsekonomi. Projektet har nära samarbete med forskningsgrupper vid Helsingfors universitet och Yrkeshögskolan Haaga-Helia, samt med Helsingfors, Vanda, Esbo och Lahtis. Projektet, som startade i början av 2015 och finansieras av Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka, har fått tilläggsfinansiering för att fortsätta under 2016.

Stäng

Ekokem-stipendium för arbetet med återvunnen plast

Forskningsstipendium till Institutionen för energi- och materialteknologi.


Arcadas institution för energi- och materialteknologi mottog i juli 2015 ett forskningsstipendium från Ekokems fond för miljöforskning. Ceremonin ägde rum under seminariet Towards Ciculation Economy i Helsingfors mässcenter. Institutionen beviljades stipendiet för sitt arbete med att skapa produkter från återvunnen plast.

Ekokem delar årligen ut stipendier för forskning inom miljö och avfallshantering. I år delade sju mottagare (av 91 sökande) på sammanlagt 150 000 euro.

Hälsofrämjande åtgärder inom Lovisa kommun

Projektsamarbete med Lovisa stad hjälper äldre att bo kvar i hemmet längre.


Avdelningen för hälsa och välfärd, sektionen för hälsa och samhälle, har deltagit i projektsamarbete med Lovisa stad med målet att utveckla insatser som kan stödja äldre personer att bo kvar hemma så länge som möjligt. Projektet har ett proaktivt grepp med fokus på främjande av hälsa och stöd för en fungerande vardag i hemmet. Inom delprojektet har studerande arbetat i ett multiprofessionellt projekt team där det ingått studerande från ergoterapi, fysioterapi och idrott. De har som gemensam referensram använt ett person-centrerat närmelsesätt. En grupp med äldre personer från Lovisa har tillsammans med studerande skapat hälsofrämjande program som de äldre utnyttjat för att bibehålla den fysiska funktionsförmågan samt hitta meningsfulla vardagsaktiviteter som ger en känsla av välbefinnande i vardagen.

Media and Education in the Digital Age

Ett forskningsprogram som behandlar utmaningarna med användningen av digital teknologi i utbildning.


Under 2015 firade Media and Education in the Digital Age (MEDA) sitt treårsjubileum. Projektet är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som behandlar utmaningarna, riskerna och möjligheterna med användningen av digital teknologi inom utbildning. MEDAs övergripande mål är att stödja ett kritiskt användande av media, eller mer specifikt: stöda produktionen, förbättringen, spridningen och användandet av kritisk kunskap om de många sätt på vilka media i allmänhet, och digital media i synnerhet, påverkar våra liv.

Programmet, som är uppdelat i en rad mindre forskningsprojekt, samarbetar bl.a. med Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors Universitet, Svenska Yle och Sällskapet för mediefostran rf.

Läs mer om MEDA

Konferens om systemrisker på finansmarknaden

RiskLab Finland vid Arcada bjöd tillsammans med Finlands Bank och ESRB in världens experter.


Den globala finansmarknaden har ett akut av analytiska metoder som gör det möjligt att tidigt identifiera och bedöma systemrisker och sårbarheter som kan leda till finansiella kriser. RiskLab Finland vid Arcada är en forskargrupp i ett forskningsnätverk med ett interdisciplinärt fokus på risker och analytik för deras kvantifiering. RiskLab Finland grundades under 2014 och är en del av ett globalt nätverk av RiskLab-forskargrupper.

I september 2015 arrangerade RiskLab, Finlands Bank och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) en gemensam internationell konferens på Arcada där metoder och tekniker från andra områden belysts, som bl.a. datavetenskap, biologi och fysik som vilar på datorintensiva metoder, nya datakällor, visualisering och interaktiva gränssnitt. Experter anslöt från hela världen och huvudanföranden gavs av Stefano Battiston (University of Zurich), Jon Danielsson (London School of Economics), Philipp Hartmann (Europeiska Centralbanken och CEPR) samt Erkki Liikanen (Finlands Bank).

Läs mer om RiskLab Finland

Internationell utmärkelse för Arcadas U-värdesmätare

Arcadas innovation möjliggör kostnadseffektiv mätning av värmeförluster i byggnader.


Yrkeshögskolan Arcadas och Salfords Universitets gemensamma bidrag gällande mätning av U-värdet i fasta väggkonstruktioner utsågs till vinnare i en tävling som ordnades av The Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien. Tävlingsuppgiften var att finna lösningar som möjliggör noggranna, snabba och kostnadseffektiva U-värdesmätningar. U-värdet beskriver hur väl ett fönster, eller någon annan del av byggnaden, isolerar mot värmeförluster.

Läs mer på arcada.fi


VASA främjar tvåspråkighet

Ett samarbetsprojekt mellan Arcada och Vanda stad med fokus på svenskspråkig service inom social- och primärvården.


Arcada och enheterna inom social- och hälsovården inom Vanda stad bedriver sedan våren 2014 det gemensamma projektet VASA. Projektet är knutet till Vanda stads tvåspråkighetsprogram och syfte är att utveckla den svenskspråkiga servicen inom social- och primärhälsovården. I enlighet med Vanda stads tvåspråkighetsprogram är fokus för utvecklingen den svenskspråkiga servicen och dess utvärdering, samt kommunikationspraxis inom resultatenheterna.

Läs mer på arcada.fi

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Samverkan

Arcada som högskola präglas av framsynthet, lyhördhet och öppenhet. Utgångspunkten för vår samverkan, oavsett om den sker på ett regionalt, nordiskt eller internationellt plan, är att vi inte bara är reaktiva och svarar på samhällsutvecklingen. En viktig del av vårt uppdrag är att även driva den.

Läs mer

Till början